AloT Solution

HEALTHCARE

ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เพิ่มกำลังการผลิต
และช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรมการฉายแสงยูวีระบบปิดแบบควบคุมอากาศผ่านครั้งเดียวแนวสูง ผสมผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญการกรองอนุภาคฝุ่นละออง
โดยไม่ปิดกั้นแบบไฟฟ้าสถิต ร่วมกับเทคนิค AI-T นำมาซึ่งผลการเหนี่ยวนำและดักอนุภาคฯ ตลอดจนการสกัดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในอากาศ
ทั้งในรูปแบบละอองฝอยและแอร์บอร์นอย่างทรงประสิทธภาพ

ดูดอากาศเข้า

ตัวเครื่องจะดูดอากาศในความสูงช่วงเอว
ซึ่งเป็นความสูงที่อากาศไหลเวียนดีที่สุด

HEALTHCARE

ตัวเครื่องจะปล่อยอากาศที่กรองแล้ว
ที่ความสูง 160 cm เป็นความสูงที่เราใช้หายใจ

HEALTHCARE

ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เพิ่มกำลังการผลิต
และช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรมการฉายแสงยูวีระบบปิดแบบควบคุมอากาศผ่านครั้งเดียวแนวสูง ผสมผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญการกรองอนุภาคฝุ่นละออง โดยไม่ปิดกั้นแบบไฟฟ้าสถิต ร่วมกับเทคนิค AI-T นำมาซึ่งผลการเหนี่ยวนำและดักอนุภาคฯ ตลอดจนการสกัดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในอากาศ ทั้งในรูปแบบละอองฝอยและแอร์บอร์นอย่างทรงประสิทธภาพ

ดูดอากาศเข้า

ตัวเครื่องจะดูดอากาศในความสูงช่วงเอว
ซึ่งเป็นความสูงที่อากาศไหลเวียนดีที่สุด

HEALTHCARE

ตัวเครื่องจะปล่อยอากาศที่กรองแล้ว
ที่ความสูง 160 cm เป็นความสูงที่เราใช้หายใจ

AloT Solution

HEALTHCARE

ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เพิ่มกำลังการผลิต
และช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรมการฉายแสงยูวีระบบปิดแบบควบคุมอากาศผ่าน
ครั้งเดียวแนวสูง ผสมผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญการกรองอนุภาคฝุ่นละออง โดยไม่ปิดกั้นแบบไฟฟ้าสถิต ร่วมกับเทคนิค
AI-T นำมาซึ่งผลการเหนี่ยวนำและดักอนุภาคฯ ตลอดจนการ
สกัดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในอากาศ ทั้งในรูปแบบละอองฝอยและแอร์บอร์นอย่างทรงประสิทธภาพ

ดูดอากาศเข้า

ตัวเครื่องจะดูดอากาศใน
ความสูงช่วงเอว ซึ่งเป็นความสูงที่อากาศไหลเวียนดีที่สุด

HEALTHCARE

ตัวเครื่องจะปล่อยอากาศที่กรองแล้ว ที่ความสูง 160 cm เป็นความสูงที่เราใช้หายใจ