AloT Solution

USE CASE

เราสร้างสรรค์ และปรับแต่ง ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

EXAMPLE CASE

ANALOG TO DIGITAL SOLUTION

USE CASE

ออกแบบแผงวงจร เพื่อรองรับการทำงานแบบ IoT และมี AI
ช่วยมอนิเตอร์ระบบการทำงาน

EXAMPLE CASE

SMART CEMENT PLANT

USE CASE

เปลี่ยน Cement Plant แบบเดิม ให้เป็น Smart Cement Plant
โดย Monitor ผ่าน Dashboard

EXAMPLE CASE

CAMERA AI SOLUTION

ระบบกล้องความละเอียดสูง พร้อม
ส่งข้อมูลภาพเก็บใน Server รองรับ
การดูย้อนหลังแบบ Timelapse
พร้อมฟังก์ชันตรวจจับการเคลื่อน
ไหวแบบ Realtime

AI นับจำนวนผู้โดยสาร

สร้าง AI เฉพาะด้าน ให้เหมาะกับการ
ใช้งานในระบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสม

AI

DASHBOARD

USE CASE

เราสร้างสรรค์ และปรับแต่ง ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

EXAMPLE CASE

ANALOG TO DIGITAL SOLUTION

USE CASE

ออกแบบแผงวงจร เพื่อรองรับการทำงานแบบ IoT และมี AI
ช่วยมอนิเตอร์ระบบการทำงาน

EXAMPLE CASE

SMART CEMENT PLANT

USE CASE

เปลี่ยน Cement Plant แบบเดิม ให้เป็น Smart Cement Plant
โดย Monitor ผ่าน Dashboard

EXAMPLE CASE

CAMERA AI SOLUTION

ระบบกล้องความละเอียดสูง
พร้อมส่งข้อมูลภาพเก็บใน Server
รองรับการดูย้อนหลังแบบ Timelapse
พร้อมฟังก์ชันตรวจจับการเคลื่อน
ไหวแบบ Realtime

AI นับจำนวนผู้โดยสาร

สร้าง AI เฉพาะด้าน ให้เหมาะกับการ
ใช้งานในระบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสม

AI

DASHBOARD

AloT Solution

USE CASE

เราสร้างสรรค์ และปรับแต่ง ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

EXAMPLE CASE

ANALOG TO DIGITAL SOLUTION

USE CASE

ออกแบบแผงวงจร เพื่อรองรับการทำงานแบบ IoT และมี AI
ช่วยมอนิเตอร์ระบบการทำงาน

EXAMPLE CASE

SMART CEMENT PLANT

USE CASE

เปลี่ยน Cement Plant แบบเดิม ให้เป็น Smart Cement Plant
โดย Monitor ผ่าน Dashboard

EXAMPLE CASE

CAMERA AI SOLUTION

ระบบกล้องความละเอียดสูง
พร้อมส่งข้อมูลภาพเก็บใน Server
รองรับการดูย้อนหลังแบบ Timelapse
พร้อมฟังก์ชันตรวจจับ
การเคลื่อนไหวแบบ Realtime

AI นับจำนวนผู้โดยสาร

สร้าง AI เฉพาะด้าน ให้เหมาะ
กับการใช้งานในระบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

AI

DASHBOARD